Gratis verzending (in NL) bij alle bestellingen boven de €75,00! Gratis verzending (in NL) bij alle bestellingen boven de €75,00!

Terms and conditions

Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 01 november 2022

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van onze service.

Erkenning 

Dit zijn de Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze Service en de overeenkomst die tussen u en de Company Witch by Nature van kracht is. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Dienst.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van deze Algemene voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze Algemene voorwaarden, heeft u geen toegang tot de Service.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is ook afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke informatie wanneer u de applicatie of de website gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.

Bestellingen voor goederen plaatsen

Door een bestelling van goederen te plaatsen via de service, garandeert u dat u wettelijk in staat bent om bindende contracten aan te gaan.

Uw informatie

Als u een bestelling wilt plaatsen voor goederen die beschikbaar zijn op de website, kan u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw bestelling, waaronder, maar niet beperkt tot, uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw creditcardnummer, de vervaldatum van Uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendgegevens.

U verklaart en garandeert dat: u het wettelijke recht heeft om een krediet- of debetkaart(en) of andere betalingsmethode(n) te gebruiken in verband met een bestelling; en dat de informatie die u aan ons verstrekt waar, correct en volledig is.

Door dergelijke informatie in te dienen, verleent u ons het recht om de informatie te verstrekken aan derden die betalingen verwerken om de voltooiing van uw bestelling te vergemakkelijken.

Bestellings-annulering

We behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment om bepaalde redenen te weigeren of te annuleren, inclusief maar niet beperkt tot:

 • Goederenbeschikbaarheid
 • Fouten in de beschrijving of prijzen voor Goederen
 • Fouten in uw bestelling

We behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie wordt vermoed.

Uw bestelling annuleringsrechten

Alle goederen die u koopt, kunnen alleen worden geretourneerd in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en ons retourbeleid.

Ons retourbeleid maakt deel uit van deze algemene voorwaarden. Lees ons retourbeleid voor meer informatie over uw recht om uw bestelling te annuleren.

Uw recht om een Bestelling te annuleren is alleen van toepassing op Goederen die worden geretourneerd in dezelfde staat als waarin u ze heeft ontvangen en binnen 30 dagen na aankoop. U moet ook alle instructies, documenten en verpakkingen van het product bijvoegen. Goederen die beschadigd zijn of niet in dezelfde staat verkeren als waarin je ze hebt ontvangen of die gewoon gedragen zijn voorbij het openen van de originele verpakking, worden niet terugbetaald. U dient daarom redelijkerwijs zorg te dragen voor de gekochte Goederen terwijl ze in Uw bezit zijn.

Wij vergoeden u uiterlijk 14 dagen vanaf de dag waarop wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen. We zullen hetzelfde betaalmiddel gebruiken als dat u voor de Bestelling hebt gebruikt, en u zult geen kosten in rekening brengen voor een dergelijke terugbetaling.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

We werken ons aanbod van goederen op de service voortdurend bij. De goederen die beschikbaar zijn op onze service kunnen verkeerd geprijsd zijn, onnauwkeurig beschreven of niet beschikbaar zijn, en we kunnen vertragingen ondervinden bij het bijwerken van informatie over onze goederen op de service en in onze advertenties op andere websites.

We kunnen en kunnen de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, inclusief prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en diensten niet garanderen. We behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving.

Prijzenbeleid:

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te herzien voordat een Bestelling wordt geaccepteerd.

De vermelde prijzen kunnen door het Bedrijf worden herzien na het accepteren van een Bestelling in het geval van een gebeurtenis die van invloed is op de levering veroorzaakt door overheidsmaatregelen, variatie in douanerechten, hogere verzendkosten, hogere valutakosten en elke andere kwestie die buiten de controle van het Bedrijf ligt. . In dat geval heeft u het recht om uw bestelling te annuleren.

Betalingen

Alle gekochte Goederen zijn onderworpen aan een eenmalige betaling. Betalen kan via verschillende betaalmethoden die we beschikbaar hebben, zoals Visa, MasterCard, Affinity Card, American Express-kaarten of online betaalmethoden (bijvoorbeeld PayPal).

Betaalkaarten (creditcards of debetkaarten) zijn onderworpen aan validatiecontroles en autorisatie door de uitgever van uw kaart. Als we niet de vereiste autorisatie ontvangen, zijn we niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering van uw bestelling.

Promoties

Alle Promoties die via de Service beschikbaar worden gesteld, kunnen onderworpen zijn aan regels die los staan van deze Voorwaarden.

Als u deelneemt aan promoties, lees dan de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Als de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Voorwaarden, zijn de Promotieregels van toepassing.

Gebruikersaccounts

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons te allen tijde informatie verstrekken die nauwkeurig, volledig en actueel is. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze service.

U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij Onze Service is of bij een Social Media Service van derden.

U stemt ermee in om uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U dient Ons onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van Uw account.

U mag niet als gebruikersnaam de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of die niet legaal beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk die onderhevig is aan rechten van een andere persoon of entiteit anders dan u zonder de juiste toestemming, of een naam die is anderszins aanstootgevend, vulgair of obsceen.

Intellectueel eigendom

De Service en de originele inhoud (exclusief Inhoud geleverd door U of andere gebruikers), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van het Bedrijf en zijn licentiegevers.

 

Beëindiging

We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u deze algemene voorwaarden schendt.

Bij beëindiging vervalt uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de service.

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande eventuele schade die u zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van het bedrijf en zijn leveranciers onder enige bepaling van deze voorwaarden en uw exclusieve verhaalsmogelijkheid voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door u via de service is betaald. 

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Service, software van derden en/of hardware van derden die met de Service wordt gebruikt, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs als het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als de remedie zijn essentiële doel niet bereikt.

"AS IS" en "AS AVAILABLE" Disclaimer

De Service wordt aan U geleverd "AS IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR" en met alle fouten en defecten zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens zijn Gelieerde ondernemingen en zijn en hun respectievelijke licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit het verloop van de handel, het verloop van de uitvoering, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking tot het voorgaande, biedt het Bedrijf geen garantie of toezegging, en geeft geen enkele verklaring dat de Service aan uw vereisten zal voldoen, de beoogde resultaten zal bereiken, compatibel is met of werkt met andere software, applicaties, systemen of services, zonder onderbreking, voldoen aan enige prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of vrij zijn van fouten of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch het Bedrijf, noch een van de leveranciers van het bedrijf enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Service, of de informatie, inhoud en materialen of producten daarop inbegrepen; (ii) dat de Dienst ononderbroken of foutloos zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de Service wordt verstrekt; of (iv) dat de Service, de servers, de inhoud of e-mails die door of namens het Bedrijf worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in deze sectie worden uiteengezet, worden toegepast voor zover dit afdwingbaar is onder de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijk recht

De wetten van het land, met uitzondering van de conflicterende wettelijke regels, zijn van toepassing op deze voorwaarden en uw gebruik van de service. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

Geschillenbeslechting

Als u zich zorgen maakt of een geschil heeft over de service, stemt u ermee in om eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het bedrijf.

Voor gebruikers van de Europese Unie (EU)

Als u een consument van de Europese Unie bent, profiteert u van alle dwingende bepalingen van de wet van het land waarin u woont.

Scheidbaarheid en vrijstelling

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling zoveel mogelijk te bereiken onder de toepasselijke wetgeving en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Vrijstelling

Behalve zoals hierin bepaald, heeft het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van een verplichting onder deze Voorwaarden geen invloed op het vermogen van een partij om een dergelijk recht uit te oefenen of een dergelijke prestatie op enig moment daarna te eisen, noch zal de verklaring van afstand van een schending een verklaring van afstand van elke volgende inbreuk.

Vertaling Interpretatie

Deze algemene voorwaarden kunnen zijn vertaald als we ze op onze service aan u beschikbaar hebben gesteld. U stemt ermee in dat bij een geschil de originele Engelse tekst prevaleert.

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, zullen we redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren te informeren voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze Service te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de service.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

 

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter wordt geschreven, hebben een betekenis die is gedefinieerd onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

definities

Voor de doeleinden van deze Algemene voorwaarden:

 • Aangeslotene betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met een partij, waarbij "controle" het bezit betekent van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die gerechtigd zijn te stemmen voor de verkiezing van bestuurders of andere beheersautoriteiten.

 • Account betekent een uniek account dat voor U is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.

 • Land verwijst naar: Nederland

 • Bedrijf (in deze overeenkomst "het bedrijf", "wij", "ons" of "onze" genoemd) verwijst naar Witch by Nature, Cenakel 3.

 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

 • Goederen verwijzen naar de items die te koop worden aangeboden op de Service.

 • Bestellingen betekent een verzoek van u om goederen van ons te kopen.

 • Promoties verwijzen naar wedstrijden, sweepstakes of andere promoties die via de Service worden aangeboden.

 • Onderhoud verwijst naar de Website.

 • Voorwaarden (ook wel "Voorwaarden" genoemd) betekenen deze Algemene voorwaarden die de volledige overeenkomst vormen tussen u en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Service.

 • Sociale-mediaservice van derden betekent alle diensten of inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of diensten) geleverd door een derde partij die kan worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gesteld door de Dienst.

 • Website verwijst naar Witch by Nature, toegankelijk via: https://www.witchbynature.com

 • Jij betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, of het bedrijf, of een andere rechtspersoon namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, zoals van toepassing.

.article-meta { display: none; }